Een strategische keuze voor wendbare netwerkorganisaties in het publieke domein

De grenzen tussen publiek en privaat - maar ook tussen overheid, markt en gemeenschap worden vloeibaar. Een eerste stap is meer te gaan werken vanuit ‘doelgeving’ in plaats van regelgeving, en daarbij meer oog te hebben voor differentiatie en variatie. Van daaruit samenwerken aan de realisatie van een toenemend aantal projecten, met steeds wisselende projectteams. Of dit nu gaat om de interne taakstelling, of een (burger-)participatie project:

Emprover®. is een online platform dat communicatie, projectmanagement en participatie sterk professionaliseert. Praktische ondersteuning voor de projectteams en zicht behouden over de vele initiatieven door de integrale afstemming met bijbehorende prioriteiten en kaders. U biedt in uw eigen gemeentelijke huisstijl een digitaal platform (en app) aan waarin u het overzicht heeft en samenwerking faciliteert.

Digitale multi-methodische teamborden
We moeten efficiënt omgaan met de energie en middelen die we hebben. Focus aanbrengen in de activiteiten en deze in lijn houden met de grotere ambitie. Agile, Scrum, Kanban, Lean of simpelweg werken vanuit een lijst. Zo kun je teams in wisselende samenstellingen gemakkelijk een digitale werkruimte geven om hun (project-)doelen te behalen. Onderlinge verbanden worden zichtbaar en samenwerken is digitaal altijd mogelijk, ongeacht de omstandigheden. Tevens maakt dit inzicht in handelen het snel toegankelijk om bij te dragen, ook voor nieuwe medewerkers. 

Communicatie App voor (externe) betrokkenen
Je wilt externen bij projecten en beleidsvorming betrekken, maar ze zijn zelden genegen in hun drukke bestaan naar een inloopavond te komen. Hoe zorg je er voor dat je laagdrempelig de juiste mensen bereikt, dat hun belangen aan bod komen en participatie daadwerkelijk tot stand komt? Door de toepassing van Emprover is het mogelijk om van een ad hoc cultuur naar meer verbinding met de klantwaarde te bewegen.

Portfolio Management / Agile Scaling
Behoudt zicht over alle projecten, opgaves, teams en programma's doordat direct te zien is welke ambities, resultaten en acties er spelen per opgave. Voor organisaties die periodiek prioriteiten willen stellen biedt Emprover unieke inzichten om strategische keuzes te maken. Opgeleverde resultaten kunnen snel en duidelijk worden gecommuniceerd richting de organisatie.

Kanban

Agile Iceberg

Agile Circles

Agile Timeline

Portfoliokalender

Projecten

Ideeën

Enquêtes

Wie is wie

Emprover is een online platform waar vanuit je zelf eenvoudig een digitale plek inricht voor Agile overlegvormen of (burger)participatie projecten. Dit alles vanuit een portaal en app in eigen huisstijl. Slimme software vol bruikbare functies die mensen aanspreken en uitdagen. Zo ontstaat er échte participatie -niet alleen in woorden, maar juist in daden.

Ben jij verantwoordelijk voor een Agile project of opgave? We laten graag iets van Emprover zien.

Veilig en Compliant

Als organisatie dient uw digitalisering te voldoen aan de Baseline informatieveiligheid Overheid. 
U wilt zaken doen met leveranciers die dit begrijpen, luisteren wat u nodig heeft en flexibel zijn om mee te bewegen.


Emprover® wordt volledig in Nederland ontwikkeld en redundant gehost vanuit twee Tier3+ Datacenters in Nederland. Emprover B.V. heeft haar eigen informatiebeveiliging procesmatig goed ingericht en doorloopt momenteel een ISO27001 certificeringstraject. Ook onze hostingpartner is ISO 27001 & NEN 7510 gecertificeerd. Dagelijks worden backups gemaakt welke gedeeld kunnen worden met klanten. Emprover adviseert haar klanten vanuit haar rol als Saas-aanbieder zo veel mogelijk ten aanzien van AVG/GDPR en biedt verwerkersovereenkomsten in de keten, maar accepteert ook publieke standaarden zoals de  Standaard verwerkersovereenkomst gemeenten. 

Indien u (nog) verdergaande juridische zekerheid in de continuïteit (in een on-premise scenario) wilt borgen, kunnen wij optioneel een ESCROW-overeenkomst aanbieden.

Emprover onderscheidt zich met bovenstaande ten opzichte van alternatieve SaaS-aanbieders van samenwerking software, vaak uit de Verenigde Staten, welke weinig tot geen aandacht hebben voor Nederlandse normen. Emprover volgt de besluiten van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op de voet, zoals de introductie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO verving de bestaande baselines informatieveiligheid (BIG, BIR, BIR2017, IBI en BIWA) voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies.